The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
400k 1376 2406 4362
jothee
116k 2049 2885 3827
srestha
114k 121 570 1377
Habibkhan
101k 39 106 423
Bikram
74.3k 73 665 1405
Prashant.
61.4k 69 169 502
Shaik Masthan
60.7k 11 51 403
Kathleen
59.8k 2186 2443 2571
Digvijay Pandey
59.7k 113 255 511
Debashish Deka
58k 93 296 629
Praveen Saini
55.9k 183 316 566
Sanjay Sharma
50.7k 190 472 897
Kapil
50.6k 37 119 455
shekhar chauhan
45.6k 43 252 567
Akash Kanase
43.6k 422 739 988
Manu Thakur
42.7k 91 255 465
makhdoom ghaya
41.2k 956 1750 2281
LeenSharma
40.9k 21 84 288
akash.dinkar12
40.5k 27 85 282
ManojK
38.8k 44 144 367
Lakshman Patel RJIT
36.3k 26 170 432
sh!va
35.5k 190 646 884
rude
35.5k 15 93 296
Mk Utkarsh
35.4k 16 128 343
Rajarshi Sarkar
33.8k 144 284 380
abhishekmehta4u
33.6k 10 17 90
Pooja Palod
32.1k 131 292 506
amarVashishth
30.9k 201 287 425
joshi_nitish
30.7k 13 65 417
mcjoshi
28.5k 46 101 300
rahul sharma 5
27.2k 55 406 726
vijaycs
26.3k 23 77 260
papesh
25.9k 40 118 246
Ayush Upadhyaya
25.4k 57 258 552
kenzou
24.7k 4 5 7
Deepakk Poonia (Dee)
24.1k 12 19 87
Rajesh Pradhan
23.6k 88 204 316
pC
22.6k 132 298 439
Pragy Agarwal
22.2k 50 90 181
MiNiPanda
22k 14 60 271
focus _GATE
20.7k 52 132 227
Gate Keeda
19.9k 87 160 225
sudsho
19.7k 14 30 138
Shubhanshu
19.2k 42 180 345
Ishrat Jahan
19.1k 766 812 838
Aboveallplayer
18.6k 29 108 223
Tesla!
18.6k 22 116 206
Ashwin Kulkarni
18.5k 7 21 175
gatecse
18.4k 415 516 617
Sushant Gokhale
18.4k 11 27 100
49,722 questions
53,593 answers
185,824 comments
70,876 users