First time here? Checkout the FAQ!
x
Use the google search bar on side panel. It searches through all previous GATE/other questions. For hardcopy of previous year questions please see here

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun 364k 1129 2052 3763 jothee 100k 1765 2827 3786 Habibkhan 99k 32 92 389 srestha 94k 76 422 1113 Bikram 68.2k 34 425 1117 Prashant. 60.7k 53 146 469 Kathleen 59.5k 2098 2434 2565 Debashish Deka 57k 72 278 595 Digvijay Pandey 55.3k 88 226 472 Praveen Saini 55.1k 164 295 534 Kapil 50.1k 30 108 439 Sanjay Sharma 49k 151 434 832 shekhar chauhan 45.2k 37 249 564 Akash Kanase 42.7k 352 710 975 LeenSharma 40.4k 18 75 279 makhdoom ghaya 40.1k 719 1708 2232 Manu Thakur 40k 51 167 397 ManojK 38.7k 38 136 364 rude 35.5k 14 90 296 sh!va 34.4k 162 608 855 Rajarshi Sarkar 34.1k 118 272 377 Pooja Palod 31.6k 109 275 501 amarVashishth 30.8k 165 279 415 joshi_nitish 29.3k 9 49 379 mcjoshi 28k 40 90 289 vijaycs 25.9k 20 71 245 papesh 25.8k 29 103 235 akash.dinkar12 25.3k 15 49 185 rahul sharma 5 24.6k 29 326 651 abhishekmehta4u 22.9k 7 11 49 kenzou 22.8k 3 5 7 Rajesh Pradhan 22.8k 56 177 303 pC 22.2k 115 278 420 Shaik Masthan 21.1k 7 11 83 Pragy Agarwal 20.7k 40 85 168 focus _GATE 20.5k 44 125 216 Gate Keeda 19.7k 76 157 225 sudsho 19.6k 14 24 134 Ishrat Jahan 19.1k 745 807 836 Aboveallplayer 18.6k 26 101 213 Sushant Gokhale 18.2k 10 24 91 gatecse 18.1k 373 503 595 Deepakk Poonia (Dee) 17.9k 9 12 45 Ashwin Kulkarni 17.9k 7 17 155 Anu007 17.4k 8 27 192 Milicevic3306 17.1k 3 3 3 Vijay Thakur 17k 32 181 309 Tesla! 16.4k 15 86 168 sourav. 16.1k 26 71 145 Sachin Mittal 1 16k 130 223 309
Quick search syntax
tags tag:apple
author user:martin
title title:apple
content content:apple
exclude -tag:apple
force match +apple
views views:100
score score:10
answers answers:2
is accepted isaccepted:true
is closed isclosed:true

...